Випробувальне обладнання: правильне поводження на підприємстві та в лабораторії

За обґрунтованих випадків номенклатура, обсяг та значення діапазону відтворення відповідної величини та точнісних характеристик ВО можуть відрізнятися від наведених у технічній документації на це обладнання, однак, під час перевірки встановлюється відповідність наявних діапазону відтворення і точнісних характеристик цього обладнання до вимог документів щодо випробувань конкретної продукції згідно з призначенням випробувального обладнання.

Кожен виробник зацікавлений у стабільній реалізації власної продукції. Для цього він повинен забезпечувати її якість із метою досягнення конкурентоспроможності своїх виробів.

Забезпечення якості продукції ґрунтується на оцінюванні відповідності, яке передбачає процес доведення того, що визначені вимоги щодо продукції були виконані.

Для доказу відповідності продукції встановленим вимогам на підприємстві функціонує випробувальна лабораторія (далі – ВЛ), яка саме і проводить випробування продукції. Також виробник може звертатися до органів з оцінки відповідності, у тому числі й до акредитованих ВЛ. Критерії, за якими виробник визначається, в якій лабораторії йому потрібно або достатньо проводити випробування, встановлюються відповідно до розділу 6 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Розділом 6 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» передбачено здійснення добровільної оцінки відповідності, яка не вимагається технічними регламентами.

Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах, в будь-яких формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, та на відповідність до будь-яких заявлених вимог.

Під випробуванням мається на увазі визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності (продукції). На підставі проведеної оцінки відповідності продукції виробник може з упевненістю декларувати замовникам (покупцям) відповідність продукції до визначених вимог. Таким чином, випробування продукції для виробника є важливою діяльністю, що повинна здійснюватися за допомогою  випробувального обладнання (далі – ВО), до якого наявні довіра і впевненість щодо функціонування.

ВО є технічним засобом, що забезпечує необхідний вплив на продукцію протягом певного часу згідно з вимогами до  умов випробувань.

В якості випробувального обладнання можуть застосовуватися:

 • ВО, в якому покази вбудованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) відповідають відтворюваним значенням фізичної величини згідно з умовами випробувань у заданих діапазонах. У цьому випадку до нормованих точнісних характеристик належать діапазон відтворення значень фізичних величин за умовами випробувань та нормовані метрологічні характеристики цих ЗВТ. Таке ВО зазвичай називають стендом
 • ВО, в якому вбудовані ЗВТ застосовують для спостереження за зміненням та встановленням умов випробувань у заданих діапазонах. У цьому випадку до нормованих точнісних характеристик належать діапазон відтворення значень фізичних величин за умовами випробувань та похибка встановлення цих значень.

До ВО з нормованими точнісними характеристиками належить будь-який технічний засіб, що застосовується під час випробувань і забезпечує відтворення значень фізичної величини згідно з умовами випробувань у заданих діапазонах із необхідною точністю протягом встановленого терміну.

До нормованих точнісних характеристик належать встановлені в експлуатаційних документах ВО та нормативних документах на випробування продукції діапазон і характеристика точності відтворювання умов випробувань.

Для впевненості у придатності ВО до експлуатації необхідно здійснити сукупність певних операцій, що раніше мала назву «атестація ВО». Однак по впровадженні в Україні ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та скасування ГОСТ 24555-81, який встановлював процедуру перевірки ВО,  цю процедуру слід називати «перевіркою ВО»(схема 2).

Перевірка випробувального обладнання:
Перевірка випробувального обладнання:

Таким чином, ВО, яке застосовується для випробувань на підприємстві, повинно бути перевірено перед введенням в експлуатацію та через встановлений проміжок часу під час його експлуатації. Також може виникнути необхідність позачергової перевірки.

Коментар експерта

Слід враховувати під час організації перевірки ВО на підприємстві, що законодавчі вимоги до проведення перевірки ВО відсутні. Тому підприємство може проводити перевірку ВО самостійно або звернутися до іншої організації (підприємства), якій заявник довіряє.

Відтак, перевірку ВО можуть проводити різні підприємства і організації, персонал яких наділений необхідними кваліфікаціями та досвідом проведення таких робіт.

Перевірці підлягає ВО, яке має/не має точнісних характеристик.

Перевірка ВО з нормованими точнісними характеристиками проводиться задля:

 • встановлення його відповідності до вимог нормативних та експлуатаційних документів, а саме – визначення відповідності технічних характеристик до вимог технічної документації, що свідчить про справність, працездатність, комплектність та про нормальний технічний стан випробувального обладнання, в тому числі і ЗВТ, що входять до його складу;
 • визначення відповідності значень характеристик ВО до нормованих значень;
 • встановлення придатності ВО до експлуатації;
 • визначення терміну його наступної перевірки.

Перевірка ВО без нормованих точнісних характерист проводиться з метою встановлення його відповідності до технічних вимог.

Вимоги до ЗВТ, які застосовують під час проведення перевірки ВО, наведені у схемі 4.

ЗВТ, які застосовують під час проведення перевірки ВО, повинні бути:
ЗВТ, які застосовують під час проведення перевірки ВО, повинні бути:

ЗВТ, що входять до складу ВО та застосовуються для спостереження за зміненням та встановленням умов випробувань у заданих діапазонах, можуть бути переведені в індикатори. Правильність їхнього функціонування має перевірятися під час проведення перевірки цього ВО. При цьому точнісні характеристики індикаторів не регламентуються.

Під час проведення перевірки ВО необхідно вести протокол.

Позитивні результати перевірки оформлюють звичайно атестатом випробувального обладнання на підставі протоколу перевірки, який є невід'ємною частиною атестата.

Коментар експерта

Підприємство може прийняти інший вид документа – звіт, протокол, акт. Головне, аби в цьому документі було однозначно визначено, якому документу відповідає ВО: настанові з його експлуатації чи іншим його експлуатаційним документам або нормативно-правовим актам чи нормативним документам на випробування продукції.

У такому документі у разі застосування під час перевірки ВО каліброваних ЗВТ фіксується значення невизначеності вимірювань результатів, одержаних від експериментальних досліджень.

У разі позитивних результатів перевірки на ВО доцільно фіксувати інформацію щодо дати її проведення та терміну наступної перевірки. Періодичність перевірки  ВО встановлює його користувач, якщо інше не визначено документами на використання ВО.

Заборонено

 1. ВО, що не було перевірено в установлений строк, повинно бути вилученим із застосування.
 2. ВО, визнане за результатами перевірки несправним, застосовувати заборонено. Таке ВО може бути відправлене на перевірку після його ремонту.

У разі негативних результатів перевірки ВО оформлюють протокол, у якому фіксують одержані результати, зауваження та висновки про непридатність цього  обладнання до застосування з відповідним обґрунтуванням. Негативні результати перевірки свідчать про невідповідність ВО за результатами зовнішнього огляду та/або до вимог функціонування, комплектності, точністних характеристик та діапазону відтворення відповідної величини тощо.

За обґрунтованих випадків номенклатура, обсяг та значення діапазону відтворення відповідної величини та точнісних характеристик ВО можуть відрізнятися від наведених у технічній документації на це обладнання, однак, під час перевірки встановлюється відповідність наявних діапазонів відтворення і точнісних характеристик цього обладнання до вимог документів щодо випробувань конкретної продукції згідно з призначенням випробувального обладнання. У цьому разі наявні діапазони відтворення і точнісна характеристика ВО фіксуються у протоколі випробування та атестаті. Безпосередньо на ВО обов’язково наноситься відповідна інформація.

Перевірку ВО проводять згідно з програмою та методикою, наведеною в експлуатаційних документах на це ВО, у стандартах, або розробленою виробником чи користувачем ВО. У випадку розроблення програми та методики перевірки ВО підприємством-користувачем цього ВО її затверджують керівник або інша відповідальні посадові особи цього підприємства.

Програма та методика перевірки ВО повинна містити перелік робіт та методи їхнього проведення, які забезпечують виконання завдань перевірки цього обладнання. Оформлюються вони у вигляді конструкторської документації або нормативного документа. Залежно від обраної форми документ оформлюється за вимогами стандартів Єдиної системи конструкторської документації або Національної стандартизації (ДСТУ 1.5:2015).

Програма та методика перевірки випробувального обладнання наведена у схемі 5.

Програма та методика перевірки ВО повинна містити вступну частину – сферу застосування та наступні розділи:
Програма та методика перевірки ВО повинна містити вступну частину – сферу застосування та наступні розділи:

Допускається виключати чи об’єднувати зазначені розділи або змінювати їх найменування, а також включати додаткові розділи з урахуванням специфіки ВО (таблиця 1).

Сфера застосування встановлює призначення програми та методики перевірки і викладається у такій формі: «Ця програма та методика перевірки ВО поширюється на ... (назва та позначення ВО) і встановлює зміст та методику його перевірки».

Оформлення програми та методики перевірки випробувального обладнання
Таблиця 1. Оформлення програми та методики перевірки випробувального обладнання
Таблиця 1. Закінчення.
Оформлення програми та методики перевірки випробувального обладнання

Програми та методики перевірки ВО доповнюють додатками, які містять необхідну для проведення перевірки інформацію.

Результати перевірки ВО оформлюють протоколом (схема 6).

Інформація, що має міститися у протоколі перевірки:
Інформація, що має міститися у протоколі перевірки:

Таким чином, на підприємстві або у ВЛ обов’язково повинні використовувати перевірене ВО. Організація і порядок проведення перевірки ВО бажано регламентувати у стандарті підприємства. Періодичність перевірки ВО встановлює користувач цього обладнання.

 Підстави перевірки вимірювального обладнання користувачем:

 • рекомендації виробника ВО;
 • інформація щодо умов та інтенсивності використання ВО;
 • результати експериментальних досліджень під час декількох перевірок цього обладнання;
 • економічні обґрунтування стосовно застосування та перевірки ВО з урахуванням важливості результатів випробувань.

Необхідність оцінювання невизначеності вимірювань експериментальних результатів перевірки ВО визначається його користувачем на підставі вимог до використання результатів випробування.

Для ВО під час перевірки можуть бути встановлені конкретні рекомендації відносно застосування керуючих пристроїв для забезпечення умов випробувань, що дозволить подовжити строк використання ВО за призначенням.